Устав

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ – ВАРНА“ /АСМБ – ВАРНА/

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Определяне на дейността

Член 1

1.1 С настоящия устав се урежда дейността, организацията и структурата на „Асоциация на студентите – медици в България – Варна“, наричана по-нататък за краткост АСМБ-Варна в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, правилниците на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, наричан за краткост МУ-Варна, Правилник на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, наричан за краткост Студентски съвет или СС, и при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

1.2 „Асоциация на студентите-медици в България – Варна“ е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. „Асоциация на студентите-медици в България – Варна“ е организация, която действа в частна полза – на своите членове.

1.3 Сдружението е независима, демократична, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина в гр. Варна. Сдружението може да създава свои организационни образувания в страната. Същите нямат статут на юридически лица.

1.4 Сдружението организира дейността си по реда на закона на юридическите лица с нестопанска дейност.

РАЗДЕЛ II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Член 2

2.1 Наименованието на Сдружението е „Асоциация на студентите-медици в България -Варна“, което може да се изписва и съкратено – „АСМБ – Варна“. В превод на английски език, наименованието на сдружението се изписва по следния начин: “Association of Medical Students in Bulgaria – Varna (AMSB – Varna)”.

РАЗДЕЛ III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

3.1 Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“

№ 55, Медицински Университет, етаж 2, Асоциация на студентите-медици в България.

3.2 Сдружението притежава свой графичен символ – лого. То е в кръгла форма, в чийто център е изписано на два реда: ,,АСМБ Варна’’. Самото лого може да бъде оприличено на рул на кораб или на осем фигури на човечета хванати за ръце. (ОС 20.03.2019)

3.3 Сдружението притежава свой печат. На печата е изписано пълното име на Сдружението – Асоциация на студентите-медици в България – Варна и в центъра на печата е поставено логото му. (ОС 20.03.2019)

РАЗДЕЛ IV. СРОК

Член4

4.1 Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

РАЗДЕЛ V. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 5

5.1 АСМБ осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

* обединяване на студентите медици в гр. Варна независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес;

* подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите медици;

* обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;

* организиране на международен студентски обмен;

* представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;

* отстояване на правата и законните интереси на студентите – медици;

* организиране на инициативи, промоциращи здравето;

* оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите – медици в съответствие с настоящия устав.;

* оказване на всестранна помощ при осъществяване на инициативи на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

* оказване на всестранна помощ при осъществяване на инициативи на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

* оказване на всестранна помощ при осъществяване на инициативи на Асоциацията на студентите по Дентална медицина – Варна и Асоциацията на студентите по Фармация – Варна.

РАЗДЕЛ VI. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Член 6

6.1Средствата за постигане целите на АСМБ – Варна са:

* членство в национални и международни професионални и студентски организации;

* популяризиране на целите на Сдружението пред държавните органи и обществени организации, органите на висшето учебно заведение и обществото;

* събиране на информация за обучението по медицина в страната и в чужбина, за международния обмен, за проблемите на студентите – медици и огласяване на събраните сведения;

* организиране на сесии и семинари;

* организиране и участие в обучения, стажове и специализации;

* издаване на материали по дейността на Сдружението;

* търсене на съдействие и привличане на консултанти и експерти за подпомагане дейността на Сдружението.

6.2 При осъществяване на своята дейност АСМБ – Варна влиза във връзки и контакт със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Член 7

7.1 Имуществото на Сдружението се формира от:

* финансиране от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, в лицето на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

*годишни вноски и допълнителни имуществени вноски на членовете;

*дарения за обмен по двустранни договори и по едностранни договори;

*други дарения и завещания в полза на Сдружението;

*приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Сдружението: от провеждане на квалификационни курсове; издателска дейност; образователен обмен; договори за съвместна дейност; средства, получени по национални и международни проекти, финансирания от частни лица и институции;

* субсидии от Община – Варна за осъществяване на съвместни проекти;

* субсидии от европейските предприсъедителни фондове за осъществяване на целеви проекти;

* други приходоизточници, позволени от закона.

7.2 Начинът на изразходване на средствата на Сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.

7.3 Управлението и разпореждането с банковите сметки на Сдружението се извършва съвместно с подписа на председателя на Управителния съвет на Сдружението.

7.4 По решение на Общото събрание от имуществото на Сдружението могат да се обособяват целеви фондове.

7.5 Дейността на Сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 7.1. от Устава.

7.6 Имуществото на Сдружението се влага по решение на Управителния съвет. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.

7.7 За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си Сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

7.8 Сдружението може да учредява и да участва в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

7.9 Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

РАЗДЕЛ VIIІ. ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 8

8.1 Настоящото Сдружение се самоопределя като организация за осъществяване надейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

Член 9

9.1 Предметът на дейност се състои в работа по обединяване на студентите медици в гр. Варна, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес:

* подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите – медици;

*обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;

* организиране на международен студентски обмен.

9.2 Сдружението ще извършва стопанска дейност, като приходите от нея ще бъдат

използвани изцяло за осъществяване на целите, изброително посочени в Раздел V, чл.5 от настоящия устав и съгласно изискванията на чл.3 ал.3 от ЗЮЛНЦ.

9.3 Допълнителна стопанска дейност се състои в следното:

*организиране на благотворителни акции, мероприятия и др. кампании за събиране на средства, необходими за осъществяване на целите, посочени в Раздел V, чл.5 от настоящия устав;

* рекламна и издателска дейност;

* организиране на регионална студентска трудова борса за студенти – медици.

РАЗДЕЛ ІХ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10

10.1 Членството в АСМБ – Варна е доброволно.

Член 11

11.1 Член на АСМБ – Варна може да бъде всеки студент по медицина с активен студентски статус в гр. Варна, независимо от неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност.

11.2 Членството в АСМБ се запазва до 1 (една) година след завършване, при прекъсване обучението на студента или при загуба на статус на активен студент.

Член 12

13.1 В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание на АСМБ – Варна за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.

13.2 Кандидатите за почетни членове трябва да имат значителен принос за постигане на целите на АСМБ – Варна и за издигане на авторитета на Сдружението.

13.3 Почетният член няма право да гласува.

Член 13

12.1 За почетни членове на АСМБ – Варна могат да бъдат приемани и юридически лица (студентски сдружения, обществени организации, търговски дружества), които:

* работят в областта на медицината и/или обучението по медицина;

* дейността им е съвместима с целите и средствата на Сдружението;

* приемат целите, набелязани в устава на Сдружението.

Член 14

14.1 Членовете на Сдружението АСМБ-Варна и АСМБ се приемат въз основа на писмена или електронна молба, подадена до Управителния съвет. Членството възниква от датата на потвърждение на молбата.

РАЗДЕЛ X. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ

Член 15 Органи на управление

15.1 Органи на управление на АСМБ – Варна са:

* Общо събрание;

* Управителен съвет;

* Съвет по контрол и качество.

Член 16 Общо Събрание

16.1 Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на Сдружението.

16.2 Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно в седалището на сдружението от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете му. В случай, че Управителният съвет не свика Общото събрание в едномесечен срок от постъпване на искането, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове.

16.3 Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на покана на мястото за обявления в сградата, където се намира седалището на Сдружението най-малко един месец преди датата на събранието. В нея се посочват датата, часа, мястото, дневния ред за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква то. Поканата се внася като доклад в деловодната система на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна до председателя на Студентски съвет.

16.4 Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от 1/2 от всички членове на Сдружението. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да присъстват.

16.5 Физическите лица участват в събранието лично и не се допуска участие чрез пълномощник. Юридическите лица се представляват от законния си представител или от изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

16.6 Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.

16.7 Общото събрание трябва да има избрани от Студентски съвет представители в избирателната комисия, за да бъде легитимно.

16.8 Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

16.9 Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

16.10 По въпросите за изменение, допълнение или приемане на нов устав, участие в друга организации, придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти на Сдружението, учредяването на вещни права върху такива имоти в полза на друга лица и за обременяването им с тежести, преобразуване или прекратяване на Сдружението решенията се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Сдружението.

16.11 Гласуването е явно. Членовете на Управителния съвет на АСМБ – Варна се избират чрез тайно гласуване.

16.12 По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Член 17 Компетентност на Общото събрание

17.1 Компетентност на Общото събрание:

* изменя, допълва и приема нов устав на Сдружението;

* избира и освобождава Председателя и другите членове на Управителния съвет и да ги освобождава от отговорност;

* изключва членовете на Сдружението;

* взема решение относно участие в други организации, преобразуване или прекратяване на Сдружението;

* приема плана и бюджета на Сдружението;

* определя размера и начина на събиране на годишните и на допълнителните имуществени вноски;

* отменя решенията на другите органи на АСМБ – Варна, когато същите противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружетието.

17.2 Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

17.3 Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната

законосъобразност и съответствие с устава.

17.4 Решенията на Общо събрание подлежат на контрол относно тяхната съобразност и съответствие с правилниците на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна от Общо събрание или Изпълнителен съвет на Студентски съвет при МУ-Варна.

17.5 Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или по искане на Общото събрание, отправено в едномесечен срок от датата на узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 18 Управителен съвет

18.1Управителният съвет се състои от: Председател, Заместник-председател – вътрешна дейност, Заместник-председател – международна дейност, Секретар, Локален отговорник – връзки с обществеността, Локален отговорник на комитет „Медицинско образование“, Локален отговорник на комитет „Репродуктивно здраве и СПИН“, Локален отговорник на комитет „Човешки права и мир“, Локален отговорник на комитет „Обществено здраве“, Локален отговорник на комитет „Професионален обмен“ – пристигащи, Локален отговорник на комитет „Професионален обмен“ – заминаващи, Локален отговорник на комитет „Научен обмен“, избрани измежду членовете на сдружението.

18.2 Членовете на Управителния съвет се избират от

Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 1 (една) година. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани на същата длъжност най – много два пъти.

18.3 За да бъдат допуснати до избор за съответната длъжност в Управителен съвет, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

* За председател: сертификат от 5 национални срещи и удостоверение за минимум един мандат на длъжност заместник-председател – вътрешна дейност, заместник председател – международна дейност, секретар или асистент на председателя;

* За заместник-председател – вътрешна дейност: сертификат от 4 национални срещи и удостоверение за минимум един мандат на длъжност в Управителен съвет;

* За заместник-председател – международна дейност: сертификат от 3 национални срещи, сертификат от 1 международно събитие, организирано от IFMSA и удостоверение за минимум един мандат на длъжност в Управителен съвет;

* За секретар: сертификат от 3 национални срещи и удостоверение за минимум един мандат на длъжност в Управителен съвет;

* За всички останали длъжности: сертификат от 2 национални срещи и удостоверение за минимум един мандат на длъжност асистент към съответния комитет.

18.4 Удостоверение за заемане на длъжност в Управителен съвет, както и заемане на длъжност асистент, се издава, подписва и подпечатва от настоящия председател на АСМБ-Варна.

18.5 Кандидатите за членове на Управителния съвет трябва да обяват своята кандидатура и стратегия за развитие на Сдружението. За тази цел в 14 – дневен срок преди датата на Общото събрание кандидатите за съответните длъжности предоставят на действащия Управителен съвет необходимите съгласно този устав документи. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност, Общото събрание допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

18.6 Един кандидат има правото да обявява своята кандидатура само за една позиция в Управителен съвет. Ако бъде изпратена кандидатура на един човек за две позиции, и двете биват отхвърлени.

18.7 При липса на избран член на Управителен съвет; при липса на кандидатура за длъжност към Управителен съвет след проведено Общо събрание или при постъпила оставка на член от Управителен съвет, в срок от 1 месец от настъпването на съответно събитие, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет, който има съвещателен глас и бива избран от Управителен съвет. При избора му, Управителен съвет на АСМБ – Варна се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 18.3. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност, Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

18.8 Членовете на Управителен съвет се избират за срок от 1 (една) година. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани на същата длъжност най- много два пъти.

18.9 Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца и се свиква от председателя си или по искане на някой от членовете на Управителния съвет.

18.10 Заседанията на Управителния съвет са отворени за членове на АСМБ-Варна, които на тях имат само съвещателен глас, и, по преценка на председателя, за гости. Те се оповестяват най-малко 48 часа преди началото им по информационните източници на АСМБ-Варна и/или тези на МУ-Варна или на СС при МУ-Варна.

18.11 Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

18.12 Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

18.13 Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Член 19 Правомощия на Управителният съвет

19.1 Управителният съвет има следните правомощия:

* представлява Сдружението чрез председателя си, а в случай на изрично решение – и чрез друг свой оправомощен член;

* организира и ръководи текущата дейност на АСМБ – Варна;

* осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на

Сдружението пред него;

* предлага планове и програма за дейността на Сдружението;

* предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на Сдружението;

* приема членовете на Сдружението;

* осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и

чужбина;

* изготвя отчета на АСМБ – Варна за дейността и изпълнението на бюджета;

* взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото имущество на Сдружението;

* при претенции от страна на СС относно решения, взети от ръководните органи на АСМБ-Варна, Управителния съвет на АСМБ-Варна се задължава да се съобрази с решението на СС по отношение на конфликтните теми;

* при претенции от страна на СС относно избор на ръководни органи и конкретни членове на ръководните органи на АСМБ-Варна или представители на организацията пред обществеността или пред трети структури, организации, държавни институции, АСМБ-Варна се задължава да се съобрази с решението на СС по отношение на конфликтните избори;

* извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на Сдружението.

Член 20 Правомощия на членовете на Управителния съвет

20.1 Председателят:

* представлява АСМБ – Варна пред трети лица;

* организира и ръководи заседанията на Управителния съвет;

* следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

* управлява и се разпорежда с банковите сметки на Сдружението;

* следи и одобрява инициативите на АСМБ-Варна и при конфликт с планираните събития в календара на Студентски съвет от МУ-Варна, Студентски съвет и другите студентски асоциации в МУ-Варна, участва в разрешаването ми;

* води първичната счетоводна отчетност;

* оформя финансовите документи, изходящи от сдружението;

* изготвя отчета по финансовата дейност на Управителния съвет;

* дава редовен отчет за предстоящи и преминали събития по време на Общо събрание на Студентски съвет;

* дава финансов отчет, за изразходване на средствата, получени от Студентски съвет пред председателя на Студентски съвет;

* присъства на всяко Общо събрание на Студентски съвет и при невъзможност да присъства, упълномощава член от УС на АСМБ-Варна.

20.2 Секретарят:

* води протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;

* отговаря за надлежното изготвяне и съхраняване на документите на Сдружението;

* отговаря за подготовката на отчета на Управителния съвет и на другите материали за провеждане па Общото събрание;

* координира взаимоотношенията на АСМБ – Варна със сходни организации в страната и в чужбина;

* издава членските карти на членовете на Сдружението;

* обработва и докладва на Управителния съвет постъпилите от членовете молби, предложения и възражения;

* подготвя и съхранява кореспонденцията на Сдружението.

20.3 Заместник-председателят – вътрешна дейност:

* представлява АСМБ – Варна пред трети лица при отсъствието на председателя;

* осъществява и координира ежедневната дейност на Сдружението;

* установява отношения с държавни органи, местни органи, неправителствени организации и потенциални донори;

* организира и ръководи заседанията на Управителния съвет при отсъствието на председателя;

* изпълнява други, възложени му от Общо събрание и от Управителен съвет задължения.

20.4 Заместник – председател – външна дейност:

* развива стратегията за външно представяне на Сдружението пред трети лица, като е отговорен за дейността в чужбина. Работи съвместно с Председателя, Заместник -председателя по вътрешна дейност и Отговорника „Връзки с обществеността“ при изготвяне на цялостната стратегия за развитие на външното представяне.

* представлява Сдружението пред трети лица от чужбина и поддържа контактите в съдействие със съответните членове на Управителен съвет – локалните отговорници.

* информира членовете на Сдружението за събития и възможности, провеждани на международно ниво.

* отговаря за подготовката на делегациите на Сдружението при срещи, провеждани на международно ниво.

* докладва редовно външната дейност на Сдружението.

* координира установяването на контакти с нови партньори в чужбина и други структури, организиращи дейността си на международно ниво.

* съдейства на Отговорника „Връзки с обществеността“ при неговите дейности, като предоставя информация и материали, необходими за външното представителство на Сдружението.

Член 21 Съвет по контрол и качество

21.1 Съветът по контрол и качество (СКК) се състои от трима членове на АСМБ- Варна. За член на СКК едно лице може да бъде избирано най-много два пъти.

21.2 Членовете на Съвета по контрол и качество се избират от Общото събрание заедно с явно гласуване с мнозинство от присъстващите за срок от 1 (един) мандат. За членове на Съвета по контрол и качество могат да кандидатстват всички членове на АСМБ-Варна, но предимство ще имат лица, които покриват едно от следните изисквания:

* Да са приключили мандат като член на Управителен съвет на АСМБ-Варна;

* Да са приключили мандат като член на Управителен съвет на АСМБ;

* Да са приключили мандат като член на Контролен съвет на АСМБ- Варна или АСМБ.

21.3 Съветът по контрол и качество заседава най-малко два пъти на всяко тримесечие от мандата си. Заседанието може да се свиква от всеки от членовете му. Заседания могат да бъдат свикани също така по писмено искане на член на АСМБ- Варна.

21.4 Членовете на Съвета по контрол и качество могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Съвета по контрол и качество с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от секретаря на заседанието.

21.5 Съветът по контрол и качество може да взема решения, ако на заседанието му присъстват всички негови членове. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове с явно гласуване.

21.6 Съветът по контрол и качество може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Съвета по контрол и качество.

Чл.22 Съветът по Контрол и Качество изпълнява следните функции:

22.1 Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и спазването на устава на сдружението от членовете му.

22.2 Упражнява цялостен надзор върху финансово-стопанската дейност на сдружението.

22.3 Контролира работата на Управителния съвет като анализира и предприема необходимите действия във връзка с постъпили заявления и възражения от членовете на Сдружението, при констатирани нарушения има право да предприема действие според настоящия член.

22.4 Осъществява съветна функция при всякакви ситуации, свързани с дейността на АСМБ-Варна на всяко лице – член на Управителен съвет или член на АСМБ-Варна.

22.5 Осъществява качествена функция като използва социологически и други методи, като предоставя информацията анализирана от Съвет по контрол и качество на действащия Управителен съвет.

22.6 Изготвя и предоставя отчет за дейността си пред Общото събрание.

22.7 Свиква Общото събрание при констатирани незаконосъобразни или противоуставни актове или действия на Управителния съвет;

22.8 При констатирано нарушение, Съвет по контрол и качество предприема следните действия:

* при първо нарушение се изпраща писмено предупреждение до съответното лице или лица, членове на Управителен Съвет.

* при второ нарушение освен писмено предупреждение, Съвет по Контрол и Качество отнема правото на вот на съответното лице или лица, член/ове на Управителен съвет при заседания на Управителен Съвет за определен период.

* при трето нарушение Съветът по контрол и качество отнема правомощията на член на Управителен съвет до следващото Общо Събрание, и назначава временно изпълняващ длъжността член.

РАЗДЕЛ ХІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 23

23.1 Сдружението се представя от управителния си орган – Управителен съвет.

23.2 В преките си взаимоотношения с други физически или юридически лица, държавата и общините, в лицето на техните компетентни органи, Сдружението се представя от избрания председател на УС, който подписва всички изходящи от името на сдружението документи. Председателят представя нотариално заверен образец от подписа си в Търговски регистър – Варна.

23.3 При претенции от страна на СС относно публични становища на АСМБ-Варна, АСМБ-Варна се задължава да се съобрази с решението на СС по отношение на конфликтните становища

РАЗДЕЛ XIІ. ДОКУМЕНТИ НА АСМБ – ВАРНА

Член 24

24.1 Официалните документи на АСМБ – Варна при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от председателя или от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на Сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ.

24.2 Документите, свързани с управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението, се подписват от председателя на Управителния съвет на Сдружението и се подпечатват.

24.3 АСМБ-Варна се задължава да няма конфликтни точки в устава с Правилника на СС, като промени в Правилника на СС, следва да водят до промени в устава на АСМБ-Варна, стига това да е съвместимо.

РАЗДЕЛ XIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 25

25.1 Прекратяване дейността на АСМБ – Варна се извършва по следния начин:

* с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички присъстващи членове на АСМБ –Варна;

* с решение на Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел в предвидените от закона случаи;

* с решение на Академичен съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

* с решение на ИС на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Член 26

26.1 Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

26.2 При ликвидация на Сдружението имуществото му преминава в полза на Медицински Университет – Варна (факултет Медицина).

РАЗДЕЛ XІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

27.1 Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

Член 28

28.1 Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на АСМБ-Варна.