Уважаеми колеги,
На 25.05.2023 година /четвъртък/ ще се проведе Общо събрание на Асоциация на студентите-медици в България –  Варна от 18:00 часа в Първа аудитория на Медицински университет “Проф. д-р. Параскев Стоянов“ – Варна.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:
⦁ Проверка на кворум;
⦁ Прием на дневен ред;
⦁ Избор на председател на Общото събрание;
⦁ Избор на протоколчик на Общото събрание;
⦁ Избор на изборна комисия на Общото събрание от трима души;
⦁ Гласуване на годишен финансов отчет на АСМБ-Варна за 2022 г.;
⦁ Освобождаване на членове на Съвет по контрол и качество на АСМБ-Варна за мандат 2022/2023г.
⦁ Избор на членове на Съвет по контрол и качество на АСМБ-Варна за мандат 2023/2024 г.
⦁ Други.

Съгласно Устава на АСМБ-Варна се обявяват три места за членове на Съвета по контрол и качество. Кандидатите е необходимо да изпратят CV, снимка и мотивация на официалния имейл на АСМБ-Варна: amsb.varna@gmail.com

Крайният срок за подаването на кандидатури е 29.04.2023 г. 23:59ч.