Двадесет и първо число на третия месец не е избрано случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка. Синдромът на Даун е описан през 1866 г. от Джон Лангдън Хейдън Даун – британски лекар, генетик, който дава определение “монголизъм”. Сто години по-късно е открита и допълнителната хромозома, така през 1965 г. хромозомната аномалия официално получава определението “Синдромът на Даун” в чест на своя пръв откривател. Фамилията на доктора обаче, случайно съвпада с английската дума – “долу”, затова дълго време в обществото битува невярното заблуждение, че хората със Синдром на Даун са умствено изостанали.