Уважаеми колеги,

На 29.09.2020 година /вторник/ ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите-медици в България– Варна от 18:0часа в Първа аудитория на Медицински университет “ Проф.д-р. Параскев Стоянов“- Варна.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

  1. Проверка на кворум;
  2. Прием на дневен ред;
  3. Избор на председател на Общото събрание;
  4. Избор на протоколчик на Общото събрание;
  5. Избор на изборна комисия на Общото събрание от трима души;
  6. Гласуване на годишен финансов отчет на АСМБ-Варна за 2019г. ;
  7. Освобождаване на членове на Съвет по контрол и качество на АСМБ-Варна за мандат 2019/2020г.
  8. Избор на членове на Съвет по контрол и качество на АСМБ-Варна за мандат 2020/2021г.
  9. Други.

Съгласно устава на АСМБ-Варна се обявяват три места за членове на Съвета по контрол и качество. Кандидатите е необходимо да изпратят CV, снимка и мотивация на официалния имейл на АСМБ-Варна: amsb.varna@gmail.com.

Крайният срок за подаването на кандидатури е 15.09.2020г. 23:59ч.

 Събранието ще се проведе при строго спазване на всички противоепидемични мерки като всички колеги трябва да бъдат с предпазни маски.  Дистанцията между всеки един ще бъде минимум 1,5 м., като ще бъде използвана само 1/3 от капацитета на аудиторията. На входа ще бъде извършена дезинфекция на ръцете!